Reglement

Reglement for deltagelse på Rørosmartnan 2022

Visit Røros AS innhenter politiets tillatelse til å arrangere den årlige Rørosmartnan. Tillatelsen fra politiet fastsetter flere vilkår til gjennomføringen av arrangementet, blant annet at arrangøren skal fastsette og håndheve sitt eget reglement innenfor martnasområdet. Gjeldende offentlig forskrift om smittevern skal følges.

1. Påmelding, registrering og fakturering
Påmelding er gyldig når utfylt registreringsskjema er mottatt og tilsendt faktura på registreringsavgiften er betalt. Dersom flere firma går sammen om salgsplass, skal hvert firma betale registreringsavgift. Faktura på stand-leie og øvrige kostnader blir tilsendt på nyåret. Manglende betaling ved forfall fører til at plassen blir strøket.

2. Bekreftelse på deltagelse
Arrangøren avgjør hvem som får delta. Bekreftelse på deltagelse skjer fortløpende etter mottatt registrering og betaling av registreringsavgiften. Avslag kan ikke påklages. Registreringsavgiften blir refundert ved avslag.

3. Plassering
Arrangør forbeholder seg retten til å foreta den plassering en finner riktig uavhengig av omsøkt plass. Plassering foretas etter beste skjønn og vurdering. Størrelse, vareutvalg og andre tekniske faktorer må hensyntas. Ansiennitet vil også kunne bli vektlagt. Endring i plassering kan forekomme helt fram til arrangementstart
Flytting eller utvidelse av stand kan kun foregå etter avtale med arrangør. Tildelt plass kan ikke videreselges eller byttes. Misnøye med tildelt plass gir ingen refusjon.

4. Avbestilling av standplass
Avbestilling senere enn 3 uker før Rørosmartnan starter må betales fullt ut. Ved tidligere avbestilling refunderes all innbetalt avgift unntatt registreringsavgiften.

5. Salgstider og salgsrestriksjoner
Salgsbodene skal være betjent i arrangørens annonserte åpningstider for publikum. Det er kun tillatt å selge produkter som er oppført på registreringsskjema. Salgsvarer som vi ikke tillater: Piratkopier, softgun, fjær/luftvåpen, kastestjerner, sverd, kinaputter, springkniver, heliumballonger, el-sigaretter og lignende

6. Næringsmiddel/Dokumentasjon av kontantsalg
All omsetning av næringsmidler på Rørosmartnan er meldepliktig og skal føres på registreringsskjemaet. Alle som driver med produksjon og salg av mat skal være registrert eller godkjent hos Mattilsynet. Kontakt ditt lokale Mattilsynskontor på 22 40 00 00 eller gå inn på ALTINN.NO. Angi meny og hvordan maten evt. skal bearbeides før omsetning. Mattilsynet vil ta kontakt med utstillere før martnan starter ved uklarheter. Utstiller som ikke har meldt fra om matomsetning på forhånd vil kunne bli nektet omsetning av Mattilsynet. Fra 2021 stilles strengere krav til hygiene og benyttelse av forbruksvarer som bestikk, tallerkener med mer. (SUP-direktivet).
Hver utstiller må ha kassaapparat eller føre kassadagbok i forhold til retningslinjer fra ligningsmyndighetene.

7. Smittevern – Koronapandemien
Offentlige regler som gjelder for markeder pr dato kan fort endres.  Dersom regler tilsier at arrangementet må utsettes, avlyses eller endres, vil gjeldende regler på det tidspunktet tre i kraft.

8. Ankomst/parkering/avreise
Utstillere skal ved ankomst henvende seg til martnaskontoret, som for «gata» er Røros Turistkontor og for martnashallen er i resepsjonen ved inngangen til hallen. Her får dere anvisning av plass, deltagerbevis, parkeringsbevis og generell informasjon. Ingen må stille opp på sin tildelte plass uten å ha fått denne anvist av arrangør. Bestilt plass som ikke er benyttet innen kl 14.00 på åpningsdagen kan fritt disponeres av arrangør om ikke spesiell avtale foreligger. Feilparkerte biler taues bort på eiers regning. Messe-/bodvegger skal ved avreise være fri for tape og limrester. Alle stands må være ryddet innen lørdag kl 20.00 om ikke annet er avtalt.
Ingen stand skal pakkes, tømmes for varer eller forlates før Rørosmartnan offisielt er avsluttet lørdag kl 17.

9. Varetransport/ inn og utkjøring
På grunn av publikumstilstrømning må varetransport skje før kl 10 eller etter kl 17.

10. Opptreden
Rørosmartnan krever høvisk opptreden av alle selgere/utstillere og deres representanter. Stand skal ikke betjenes av påvirkede personer. Selgere/utstillere må rette seg etter alle pålegg gitt av arrangør, som f.eks. regulering av lydnivå på stand.

11. Avfall
Avfall rundt stand, innendørs og utendørs, er utstillers ansvar å rydde opp, sortere og bringe til utsatte søppelcontainere/returpunkt. Alle pappesker flatpakkes. Dersom dette ikke etterleves blir utstiller fakturert for utgifter med opprydding.

12. Ansvar
Arrangør er ikke ansvarlig for tyveri av eller skade på utstillings- og salgsgjenstander, utstyr, kjøretøy e.l. Utstiller må selv forsikre sine varer og sitt utstyr. Det er ikke tillatt å fysisk feste bod/stand i bakken eller husvegg. Ødeleggelser blir i tilfelle fakturert.

13. Overnatting
Det er ikke tillatt å overnatte på steder som ikke er regulert til formålet.

14. Brannsikkerhet
Alle utendørs stands skal ha slukkemiddel, min. 6 kg pulverapparat. Ved bruk av propan (gass) til oppvarming, grilling o.l. må kontroll av gassflaske, regulator og slange dokumenteres.
15. Omsetningsrapport til arrangør
For best mulig dokumentasjon av arrangementets omfang plikter alle utstillere å gi en total omsetningsrapport. Dette blir organisert av arrangør.

16. Sanksjoner ved brudd på reglementet
Brudd på reglementet vil kunne føre til umiddelbar bortvisning fra Rørosmartnan. Slik bortvisning gir ingen rett til klage eller refusjon av innbetalt avgift eller erstatning av tapt fortjeneste. Generell avvisning i framtidige arrangement vil også bli vurdert. For øvrig gjelder bestemmelsene i Politilovens § 11, 4-7. ledd og den plikt enhver har til å etterkomme politiets gitte pålegg under håndhevelsen av ro og orden på offentlig sted, herunder martnasområdet, jfr. Politilovens §§ 5 og 7.

17. Force majeure
Arrangøren forbeholder seg retten til å kunne avlyse martnan for forhold som ligger utenfor arrangørens kontroll og som gjør det umulig å gjennomføre arrangementet som forutsatt. Dette gjelder for eksempel ved flom, brann eller epidemier.