Kunngjøringer

” Forbud mot ferdsel med hest”

Med hjemmel i politiloven §7. 1 ledd nr. 2, jfr. § 11. 4 ledd, innføres det forbud mot all form for ferdsel med hest under den årlige Rørosmartna. Forbudet gjelder på offentlig sted, veier, gater, fortau og gangveier i Røros sentrum med tilstøtende boligfelt i tidsrommet

tirsdag kl 0800, til søndag kl. 0800 i martnasuka.

Unntatt fra forbudet er organiserte arrangementer med hest i regi av Visit Røros AS, ervervmessig kjøring med hest med spesiell tillatelse fra Visit Røros AS, og hesteeiere som fører hest til og fra fast stallplass i tidsrommet forbudet gjelder. jfr. politiets vilkårsdokument for Rørosmartnan.

Politiet har av sikkerhetsmessige grunner fastsatt et øvre tak på 17 hesteekvipasjer til ervervsmessig kjøring.

Lensmannen i Røros.