Reglement

Reglement for deltagelse på Rørosmartnan

Visit Røros AS innhenter politiets tillatelse til å arrangere den årlige Rørosmartnan. Tillatelsen fra politiet fastsetter flere vilkår til gjennomføringen av arrangementet, blant annet at arrangøren skal fastsette og håndheve sitt eget reglement innenfor martnasområdet.

1. Tildeling av plass
Arrangøren avgjør hvem som får delta. Plassering foretas etter beste skjønn og vurdering. Salg og utstilling, flytting eller utvidelse av stand kan kun foregå etter avtale med Rørosmartnan. Dersom du ikke blir tildelt plass refunderes påmeldingsavgiften i sin helhet. Avslag på søknad om plass kan ikke påklages. Manglende betaling ved forfall fører til at plassen blir strøket.

2. Påmelding, registrering og fakturering
Påmelding er gyldig når utfylt registreringsskjema er mottatt. Registreringsavgiften betales ved påmelding. Bekreftelse av plass skjer etter påmeldingsfristen og sendes sammen med faktura på standleie. Dersom flere firma går sammen om salgsplass, skal hvert firma betale registreringsavgift.

3. Avbestilling av standplass
Avbestilling senere enn 3 uker før Rørosmartnan starter må betales fullt ut. Ved tidligere avbestilling refunderes all innbetalt avgift unntatt registreringsavgiften.

4. Plassering
Rørosmartnan forbeholder seg rett til å avgjøre hvilke utstillere som kan delta og foreta den plassering en finner riktig uavhengig av omsøkt plass. Ved tildeling og plassering vil det bli tatt hensyn til størrelse, vareutvalg og andre tekniske faktorer. Ansiennitet vil også kunne bli vektlagt. Endring i plassering kan forekomme helt fram til arrangementstart.
Tildelt plass kan ikke videreselges eller byttes.

5. Salgstider og salgsrestriksjoner
Salgsbodene skal være betjent i arrangørens annonserte åpningstider for publikum. Det er kun tillatt å selge produkter som er oppført på registreringsskjema.  Salgsvarer som vi ikke tillater:  Piratkopier, softgun, fjær/luftvåpen, kastestjerner, sverd, kinaputter, springkniver, heliumballonger, el-sigaretter o.l.

6. Næringsmiddel/Dokumentasjon av kontantsalg
All omsetning av næringsmidler på Rørosmartnan er meldepliktig og skal meldes inn på registreringsskjemaet. Alle som driver med produksjon og salg av mat skal være registrert eller godkjent hos Mattilsynet. Kontakt ditt lokale Mattilsynskontor på 22 40 00 00 eller gå inn på ALTINN.NO. Angi meny og hvordan maten evt. skal bearbeides før omsetning. Mattilsynet vil ta kontakt med utstillere før martnan starter hvis det er noen uklarheter. Utstiller som ikke har meldt fra om matomsetning på forhånd vil kunne bli nektet omsetning av Mattilsynet. Hver utstiller må ha kassaapparat eller føre kassadagbok i forhold til retningslinjer fra Ligningskontoret.

7. Ankomst/parkering/avreise
Utstillere skal ved ankomst henvende seg til martnaskontoret, som for «gata» er Røros Turistkontor og for martnashallen er i resepsjonen ved inngangen til hallen. Her får dere anvisning av plass, deltagerbevis, parkeringsbevis og generell informasjon. Ingen må stille opp på sin tildelte plass uten å ha fått denne anvist av arrangør. Bestilt plass som ikke er benyttet innen kl 14.00 på åpningsdagen kan fritt disponeres av Rørosmartnan om ikke spesiell avtale foreligger. Feilparkerte biler taues bort på eiers regning. Messevegger skal ved avreise være fri for tape og limrester. Alle stands må være ryddet innen lørdag kl 20.00 om ikke annet er avtalt. NB! Ingen stand skal pakkes, tømmes for varer eller forlates før Rørosmartnan offisielt er avsluttet lørdag kl 17.00.

8. Varetransport/ inn og utkjøring
På grunn av stor publikumstilstrømning må varetransport skje om morgenen før kl 10 eller om kvelden etter kl 17.

9. Opptreden
Rørosmartnan krever høvisk opptreden av alle selgere/utstillere og deres representanter. Stand skal ikke betjenes av påvirkede personer. Selgere/utstillere må rette seg etter alle pålegg gitt av Rørosmartnan, som for eksempel regulering av lydnivå på stand.

10. Avfall
Avfall rundt stand, innendørs og utendørs, er utstillers ansvar å rydde opp og bringe til utsatte søppelcontainere. Alle pappesker flatpakkes. Dersom dette ikke følges blir utstiller fakturert for utgifter med opprydding.

11. Ansvar
Rørosmartnan er ikke ansvarlig for tyveri av eller skade på utstillings og salgsgjenstander, utstyr, kjøretøy e.l. Utstiller må selv forsikre sine varer og sitt utstyr. Det er ikke tillatt å fysisk feste bod/stand i bakken eller husvegg. Ødeleggelser blir i tilfelle fakturert.

12. Overnatting
Det er ikke tillatt å overnatte på steder som ikke er regulert til formålet.

13. Brannsikkerhet
Alle utendørs stands skal ha slukkemiddel, minimum 6 kg pulverapparat. Ved bruk av propan (gass) til oppvarming, grilling o.l. må kontroll av gassflaske, regulator og slange dokumenteres.

14. Omsetningsrapport til arrangør
For best mulig dokumentasjon av arrangementets omfang plikter alle utstillere å gi en total omsetningsrapport. Dette blir organisert av arrangør.

15. Sanksjoner ved brudd på reglementet
Brudd på reglementet vil kunne føre til umiddelbar bortvisning fra Rørosmartnan. Slik bortvisning gir ingen rett til klage eller refusjon av innbetalt avgift eller erstatning av tapt fortjeneste. Generell avvisning i framtidige arrangement vil også bli vurdert. For øvrig gjelder bestemmelsene i Politilovens § 11, 4-7. ledd og den plikt enhver har til å etterkomme politiets gitte pålegg under håndhevelsen av ro og orden på offentlig sted, herunder martnasområdet, jfr. Politilovens §§ 5 og 7.